Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru
Рекомендації щодо оформлення Планів якості

У зв’язку із запитаннями з боку виробників-постачальників продукції для АЕС щодо оформлення Планів якості, чого вимагають документи Системи оцінки відповідності продукції (СОВП), що закуповується ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «СЕРТАТОМ», пропонує відповідні рекомендації і пояснення до оформлення Планів якості.

Правила здійснення оцінки відповідності продукції на етапі її виробництва визначені положеннями стандартів ДП «НАЕК «Енергоатом»:

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва СОУ НАЕК 039:2013

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності електротехнічної продукції на етапі виготовлення. Первинні вимірювальні перетворювачі температури, тиску, витрати і рівня СОУ НАЕК 046:2013

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності електротехнічної продукції на етапі виготовлення. Автоматичні вимикачі, контактори, пускачі, кабельна продукція СОУ НАЕК 047:2013

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності продукції АСУ ТП СОУ НАЕК 069:2014

План якості - Документ, що включає описовий перелік технологічних процесів і контрольних операцій, що підлягають контролю під час виготовлення, вимог до них, а також кількість і статус контрольних точок (визначення згідно з СОУ НАЕК 039:2013).

Необхідність оцінки відповідності продукції планам якості встановлюється замовником (ДП «НАЕК «Енергоатом» або його ВП) в технічних вимогах до заявки на закупівлю та в договорі з виробником (постачальником) відповідно до стандартів СОВП НАЕК.

Оформлений відповідно до вимог СОУ НАЕК 039:2013, план якості є одним з документів, що підтверджує відповідність продукції встановленим замовником вимогам.

План якості на продукцію має оформлятися виробником продукції у трьох примірниках. Один примірник плану якості має зберігатися у виробника, другий примірник передаватися представнику ДП «НАЕК «Енергоатом» або його відокремленого підрозділу (далі по тексту – замовник), третій примірник має додаватися до комплекту документів, що постачається разом з виробом. У разі здійснення закупівлі за одним договором (контрактом) для кількох замовників (поставка на декілька АЭС) план якості має готуватись у трьох примірниках для кожного замовника (кінцевого споживача).

До початку виробництва продукції (або в терміни, обумовлені в договорі) виробник повинен підготувати і передати на розгляд та узгодження замовнику проект плану якості.

Рекомендуємо погоджувати план якості з ТОВ «СЕРТАТОМ» до передачі його замовникові (ДП «НАЕК «Енергоатом» або його ВП), оскільки ухвалення рішення про участь представників Замовника (АЕС) і/або участі уповноваженої організації вимагає документального підтвердження готовності спеціалізованого органу оцінки відповідності (ТОВ «СЕРТАТОМ») виконати контрольні дії в погоджених точках плану якості.

План якості оформлюється виробником на партію однорідної продукції чи на одиничний виріб (у випадку разової поставки однієї одиниці), заплановану до виготовлення та поставки відповідно до умов договору. У план якості обов’язково вносяться заводські номера виробів та їх кількість.

У випадку, коли постачальник не є виробником продукції, він має одержати проект плану якості у виробника. Постачальник має розглянути проект, визначити контрольні точки перевірки, в яких братимуть участь його представники, та передати проект плану замовнику.

В проекті плану якості, що погоджується постачальником, виробник повинен передбачити відповідні колонки та поля, в яких представник постачальника буде робити записи щодо своєї участі у контролі в контрольних точках.

Контрольним точкам, зазначеним у плані якості, визначеним замовником та узгодженим з виробником, надається статус «HP», «WP» або «WP (R)».

В контрольних точках зі статусом:

– «HP» – «точка затримки» – контроль здійснюється шляхом спостереження або безпосередньої участі представника замовника або його уповноваженої організації в контрольній операції за умови, що на час здійснення контрольної операції технологічний процес повинен бути зупинений, і його продовження можливе тільки після отримання задовільного результату;

Як мінімум, таким статусом рекомендуємо позначати точки готовності до запуску у виробництво і точку кінцевого приймання продукції (приймальна інспекція), в яких замовник або його уповноважений представник здійснює контрольні дії.

– «WP» – «точка огляду» – контроль здійснюється шляхом спостереження за ходом технологічної операції без зупинки виробничого процесу;

– «WP (R)» – «точка огляду» - контроль здійснюється за документами шляхом перевірки звітної документації за наслідками проведення відповідних операцій.

Для виробника усі контрольні точки повинні мати статус «HP».

Статуси контрольних точок в проекті плану якості, як правило, заздалегідь встановлюються в процесі розгляду конструкторської і технологічної документації виробником спільно із спеціалізованим органом оцінки відповідності (ТОВ «СЕРТАТОМ»), що дозволяє в подальшій процедурі узгодження плану якості, прийняти обґрунтовані рішення щодо ступеню участі представників підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» з урахуванням наявного у Замовника ресурсу на організацію та проведення оцінки відповідності продукції та тимчасових умов постачання контрактної продукції на АЕС.

docxФорма Плана якості для заповнення (в форматі MS Word).

Правила і коментарі з заповнення планів якості

Таблиця 1, 3 Заголовок форми плану якості

У полях плану якості повинна бути відображена така інформація:

поле «(1)» – повне найменування постачальника (за його наявності);

поле «(2)» – повне найменування виробника;

поле «(3)» – номер плану якості (ідентифікацію встановлює виробник);

поле «(4)» – клас безпеки (у випадку, якщо устаткування не підпадає під класифікацію безпеки, в полі 4 проставляється відмітка «4», що відповідає 4 класу безпеки або б/к – без класифікації);

поле «(5)» – ідентифікація змін плану якості;

поле «(6)» – найменування продукції, на яку оформляється план якості;

поле «(7)» – заводське позначення виробу або позначення креслення виробу (з урахуванням виконання) згідно з додатком до договору (контракту);

поле «(8)» – номер продукції, що надається виробником (допускається посилання на додаток до плану якості);

поле «(9)» – номер договору (контракту) між замовником і постачальником (виробником) на поставку продукції;

поле «(10)» – номер договору (контракту) між виробником і постачальником (виробником) на поставку продукції.

Таблиця 2, 4 Таблиця контрольних точок плану якості заповнюється таким чином:

– колонка 1 – номер за порядком;

– колонка 2 – найменування технологічної або контрольної операції;

– колонка 3 – найменування деталей, їх креслеників (з урахуванням допустимих виконань), процесів, які підлягають оцінці в ході вказаної в колонці 2 операції;

– колонка 4 – конкретні вимоги або посилання на документ, що містить вимоги, що необхідні під час проведення операції, вказаної в колонці 2;

– колонка 5 – стислий зміст контрольних операцій;

– колонка 6 – найменування документів, до яких заносяться записи, що підтверджують виконання операції та/або результати проведення операції (журнали контролю, протоколи, акти);

– колонки 7, 9 – статуси контрольних точок для виробника і представника замовника відповідно, при цьому статус точки виробника не може бути нижчим НР;

– колонки 8, 10 – підписи уповноважених осіб виробника та представників замовника, якими вони засвідчують виконання операцій, що передбачені у контрольних точках плану якості. Наявність дати проведення операції є обов’язковою;

– колонка 11 – зауваження та коментарі, що виникають під час виконання контрольних операцій.

Особи, які мають право розробляти, робити відмітки, візувати план якості, встановлюються наказом, і в загальному випадку це:

у першому розділі (в графі «статус контрольних точок і свідоцтво відповідності») - безпосередньо виконавець операції у контрольній точці (представник виробника) та представник замовника або уповноваженої організації, а у разі створення комісії представники замовника – спеціалісти (фахівці), що уповноважені візувати точки плану якості за фахом своєї діяльності;

у другому розділі - керівник підприємства виробника, розробник (представник виробника) плану якості, технічний керівник (голова комісії, у разі створення останньої) замовника;

у третьому розділі – представники виробника та замовника або уповноваженої організації.

pdfФрагмент оформленого Плану якості.

В разі виникнення питань, що може стосуватись перш за все виробників, які вперше стикаються з розробкою та оформленням Планів якості, пропонуємо отримати консультації у фахівців центрального офісу або регіональних відділень ТОВ «СЕРТАТОМ».

«СЕРТАТОМ»: беспристрастность, компетентность, независимость

«СЕРТАТОМ»: беспристрастность, компетентность, независимость.

st1В конце апреля в Украине в очередной раз вспоминали роковую дату: 29 лет назад прогремел взрыв на Чернобыльской АЭС. Именно Чернобыльская катастрофа, унесшая жизни многих людей, послужила естественным толчком к пониманию и принятию факта, что существовавшая в СССР система государственной приемки продукции и госнадзора за деятельностью, связанной с изготовлением продукции для АЭС, требует кардинальных изменений.

На постсоветском пространстве раньше всех это поняли в Украине. Первым шагом в цепочке перемен стало возложение ответственности за качество поставляемого оборудования на эксплуатирующие организации (АЭС) и поставщиков. В дальнейшем, Госатомрегулирования Украины инициировал отмену лицензирования субъектов деятельности по изготовлению оборудования, важного для безопасности АЭС (2002г.) и обязательную сертификацию такого оборудования (2010г.), что в полной мере соответствует международным нормам. Перечисленные законодательные изменения обусловили необходимость создания саморазвивающегося, независимого от государственных органов коллектива специалистов. Кроме того, передача функций оценки соответствия продукции предприятиям негосударственной формы собственности была предопределена последовательной и соответствующей мировой практике политикой украинского органа регулирования ядерной и радиационной безопасности (Госатомрегулирования Украины), и, конечно же, под влиянием печально известных исторических событий.

ОПЫТ РАБОТЫ – БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

st2Достоверность подтверждения качества продукции, безусловно, определяется компетентностью органа сертификации, длительностью и успешностью его работы на рынке сертификационных услуг, в том числе для зарубежных потребителей украинской продукции. За более чем тридцатилетний период работы ООО «СЕРТАТОМ» прошел путь от инспекционного бюджетного подразделения Госатомнадзора Украины (1992 г.) до независимого «Органа оценки соответствия продукции «СЕРТАТОМ» (2011 г.). Нам удалось объединить преимущества сильной отечественной инженерной школы и лучшую мировую практику оценки соответствия продукции, основанную на принципах беспристрастности, компетентности и независимости.

Сегодня «СЕРТАТОМ» охватывает оценочной деятельностью практически всю номенклатуру продукции, поступающую на АЭС, и расширяет свои услуги на прочие объекты сферы использования ядерной энергии – радиационную технику, источники ионизирующего излучения, упаковки и контейнера для радиоактивных отходов.

st3Нами были установлены и сохранены долговременные (более 30 лет) партнерские отношения со всеми украинскими производителями продукции атомного машиностроения, электротехнической продукции, средств АСУ, приборостроения. Следует отметить также, что, несмотря на сегодняшнюю экономическую нестабильность, украинские предприятия продолжают добросовестно выполнять контрактные обязательства по поставки оборудования на строящиеся АЭС России, Ирана, Китая, Индии. Надзор за изготовлением и приемку такого оборудования «СЕРТАТОМ» выполняет на постоянной основе непосредственно у изготовителя. Более 50 человек работают в наших филиалах на предприятиях в Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Сумах, Никополе.

ОЦЕНКА И ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА

st4Второе направление деятельности «СЕРТАТОМ» – квалификация оборудования АЭС. Такие работы сопровождаются отбором образцов, с последующими испытаниями и проведением расчетно-аналитических работ, в результате которых обосновывается возможность продления ресурса их работы. В качестве примера – специалисты нашего филиала «Инженерно-технический центр «КОРО» проводили работы по продлению ресурса оборудования на энергоблоках Ровенской АЭС. Аналогичные работы выполняются на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, а оценка ресурса кабельного хозяйства проводится нашими специалистами на всех площадках атомных электростанций. Можем смело утверждать, что в подобных работах имеется потребность на устаревших объектах тепловой энергетики.

Также отметим, что данные, накопленные за время испытаний кабельных изделий, эксплуатируемых на украинских АЭС, переданы нашими специалистами, в рамках сотрудничества с МАГАТЭ, в проект «Старения кабелей (SCAP)», организованный странами-членами Организации экономического развития и сотрудничества (OECD-NEA).

УКРАИНА – ЕС: ПОМОЧЬ ГОТОВЫ

Деятельность органов оценки соответствия при сертификации продукции неразрывно связана с наличием технических требований к сертифицируемой продукции. В качестве базового предприятия технического комитета по стандартизации ТК 79 «Атомная энергия» «СЕРТАТОМ» является разработчиком ряда нормативных документов и участвует в работе международных организаций по стандартизации ИСО (ТК 85) и МЭК (ТК 45).

st5В последние годы работа по гармонизации национальных стандартов с международными аналогами вышла на приоритетное место, как для органов сертификации, так и для национальных производителей. Причиной тому является подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами. Согласно положениям этого Соглашения, с 2015-2016 гг. планируется признание результатов работ украинских аккредитованных органов оценки соответствия, что открывает перспективы выхода украинской продукции на европейские и международные рынки.

Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы совместно с отечественными производителями найти реальные пути продвижения их продукции на международные рынки. Мы не строим иллюзий на тот счет, что украинских производителей там ждут с распростертыми объятиями, однако уверены, что наша работа поможет сформировать у зарубежных заказчиков заинтересованность в украинской продукции не только ценой, но и качеством, соответствующим требованиям европейских и мировых стандартов.

Приглашаем к сотрудничеству членов Киевской торгово-промышленной палаты, которые твердо намерены освоить европейский рынок. Мы знаем, как вам помочь!

Розроблення ISO/PDTR 15916 «Основні міркування безпеки водневих систем»

Міжнародний комітет стандартизації ISO/TC 197 «Водневі технології» організовує роботи з попереднього проекту технічної рекомендації ISO/PDTR 15916 «Основні міркування безпеки водневих систем» (робоча назва). За пропозиціями членів ISO/TC 197 буде продовжено роботу над положеннями стандарту.

Секретаріат ТК 197 вважає за необхідне інформувати зацікавлені організації з основними положеннями документа.

шаблоны Joomla 3 для интернет-магазина
Бесплатные Joomla 3 шаблоны на русском.

Реєстр СЕРТАТОМ